01-09-2016

Nieuwsbrief De Jong najaar 2016 (zakelijk)

Via deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten binnen ons vakgebied.

In deze editie is er specifieke aandacht voor:

  • Eigen risicodrager WGA worden of blijven?
  • Arbeidsongeschiktheidsrisico
  • VAR verklaring
  • Tractor krijgt kenteken en APK
  • Dga en afschaffing Pensioen in Eigen Beheer

Eigen risicodrager WGA worden of blijven?
Wat is dat ook alweer --> eigen risico dragen WGA?
Uw werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Na 2 jaar ziekte krijgen zij mogelijk een arbeidsongeschiktheidsuitkering. UWV voert de WIA uit, de kosten hiervan komen voor rekening voor u als werkgever. U betaalt hiervoor WIA-premie. Deze premie bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie die afhankelijk is van de betaalde uitkeringen.

De WIA bestaat uit 2 regelingen: de WGA en de IVA

WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)
-werknemers die van 35 tot 80% arbeidsongeschikt zijn
-werknemers die volledig (80-100%) (maar niet duurzaam) arbeidsongeschikt zijn

IVA (Inkomensvoorziening voor Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten)
-werknemers die 80-100% duurzaam arbeidsongeschikt zijn

Eigen risico dragen kan alleen voor werknemers die onder de WGA vallen, voor de IVA kan dat niet. De actuele stand van zaken is dat per 1 januari aanstaande het WGA-eigen risico deel (UWV noemt dit WGA-vast) samengevoegd wordt met de WGA-flex. De bedrijven die eigen risico drager zijn krijgen per 1 januari een stevige premieverhoging.

Het algemene beeld is dat de meeste bedrijven per 1 januari terug zullen keren naar UWV. Wij streven er naar om deze bedrijven voor 1 december aanstaande te hebben geadviseerd over de keuze die het beste genomen kan worden.

Middelgrote en grote werkgevers die sinds 1 januari 2014 bij UWV zijn verzekerd en WGA-schade hebben kunnen wellicht beter af zijn bij verzekeraars. Die zouden dan eigen risicodrager kunnen worden.

Het is ingewikkelde materie. Wij helpen u echter om de juiste keuze te maken.

Arbeidsongeschiktheidsrisico
Bent u zelfstandige of dga? Waarborg uw inkomen dan bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval!

Sluit nu een AOV verzekering af!

Onze adviseurs zoeken samen met u het product uit welke het beste bij u past, rekening houdend met een aantal voorkomende zaken zoals:

• Wachttijd. Deze is meestal een maand. Andere termijnen zijn ook mogelijk. Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie. Gedurende de wachttijd krijgt u geen uitkering.
• De eindleeftijd. Dat is de datum tot wanneer de polis of uitkering doorloopt, veelal is dit 67 jaar, maar ook 65 jaar komt nog regelmatig voor. Door de verhoging van de AOW leeftijd naar 67 jaar is het zaak om uw polis ook te laten aanpassen. Niet voor elk beroep kan de AOV tot 67 jaar lopen. Bij lichamelijk zware beroepen kennen verzekeraars een maximale eindleeftijd die lager ligt.
• Indexatie. Het is van belang dat de verzekerde bedragen worden geïndexeerd, zowel voor als tijdens arbeidsongeschiktheid. Zodat u bij arbeidsongeschiktheid een stijgende uitkering krijgt.
• Verzekerd bedrag. Bij veel polissen mag u niet meer verzekeren dan 80% van het gemiddelde inkomen gedurende de laatste drie jaar. Houdt u bij stijging van uw inkomen ook rekening met het op tijd verhogen van het verzekerde bedrag.
• Optierecht. Dit houdt in dat u zonder gezondheidswaarborgen het verzekerde bedrag met een bepaald percentage kunt verhogen.

Premie
De premie is afhankelijk van bovengenoemde punten, maar ook van uw beroep. Verder zijn er leeftijdsafhankelijke tarieven. Op jonge leeftijd betaalt u minder premie. Deze stijgt naarmate u ouder wordt. Van belang is om op tijd de polis om te zetten naar een vast tarief. Dit breekpunt ligt meestal rond de 40 jaar.

Bij het afsluiten van een AOV krijgt u gedurende een aantal jaar een aanvangskorting. In plaats van een aanvangskorting kunt u ook kiezen voor een doorlopende korting.

Beroepsarbeidsongeschiktheid
De meeste polissen geven dekking als u uw beroep niet meer kunt uitoefenen. Er zijn echter ook polissen die andere arbeidsongeschiktheidscriteria kennen. Dit kan voor u verstrekkende gevolgen hebben. Een goede controle van de polis is dan ook op zijn plaats.

Vangnet
Is uw gezondheid niet goed genoeg om u te verzekeren dan kunt u gebruik maken van de vangnet AOV. Haast is wel geboden daar u zich binnen drie maanden na het zelfstandig worden moet aanmelden.

VAR verklaring
De overheid heeft een alternatief gevonden voor de VAR: de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Vanaf 1 mei 2016 hoeft u dus geen VAR meer aan te vragen, maar vult u, wanneer u twijfelt over de arbeidsrelatie en u zeker wilt weten dat er geen sprake is van loondienst, samen met uw opdrachtgevers de eenvoudige modelovereenkomsten in. Dit scheelt veel administratieve rompslomp.

Daarnaast is met de DBA het financiële risico eerlijker verdeeld wanneer blijkt dat er toch sprake is van een dienstrelatie. Zowel u als uw opdrachtgever zijn verantwoordelijk voor een arbeidsrelatie waarbij uw zelfstandigheid in stand blijft.

Tractor krijgt kenteken en APK
Vanaf 1 januari aanstaande gaat er een kentekenplicht gelden voor tractoren en landbouw-aanhangers. En in 2018 treedt de APK-verplichting voor tractoren die harder kunnen rijden dan 40 kilometer per uur in werking. Tractoren moeten hiervoor elke 2 jaar worden gekeurd.

Voor wie geldt deze kentekenplicht?
De kentekenplicht gaat gelden voor tractoren en voor landbouwaanhangers, met uitzondering van:

• straatveeg- en maaimachines smaller dan 1,30 meter
• machines die maximaal 6 kilometer per uur kunnen rijden
• aanhangers met een maximumgewicht van 750 kilo en een
constructiesnelheid van niet meer dan 25 kilometer per uur

Naar schatting gaat het in totaal om bijna 600.000 voertuigen die een kenteken moeten krijgen.

Verkeersveiligheid
De invoering van de kentekenplicht heeft verschillende voordelen:
-betere controle of er aan de verzekeringsplicht is voldaan;
-eenvoudiger om gestolen tractoren op te sporen;
-verkeersveiligheid; een kenteken maakt betere controle mogelijk op
verkeersovertredingen en zorgt er ook voor dat betere eisen kunnen
worden gesteld aan de uitrusting van voertuigen.

Verzekering
Voor tractoren is een WAM-verzekering nu ook al verplicht. Gevolg van de invoering van de kentekenplicht is dat de verzekering voor tractoren en aanhangers nu ook aan het kenteken wordt gekoppeld. Verzekeraars moeten polissen en andere verzekeringsbewijzen daarop aanpassen. Al eerder (in 2015) is een rijbewijs voor tractoren verplicht gesteld.

Dga en afschaffing Pensioen in Eigen Beheer
Zoals het er nu naar uitziet zal met ingang van 1 januari 2017 een dga geen pensioenaanspraken meer in eigen beheer mogen opbouwen. Als hij voor deze datum niets doet, wordt zijn pensioenregeling onzuiver en moet hij inkomstenbelasting en 20% revisierente betalen over de waarde van de pensioenaanspraken. Om dit te voorkomen moet de DGA vóór 2017 zijn pensioenovereenkomst wijzigen. De algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) moet beslissen om de pensioenopbouw te stoppen. Dit besluit legt de AVA vast in de notulen. Het is aan te bevelen dat de partner van de dga deze notulen ook ondertekent. In 2017, 2018 of 2019 moet de dga beslissen wat hij met de reeds in eigen beheer opgebouwde aanspraken gaat doen.

Daarbij heeft hij de keuze uit:

  • afkoop;
  • omzetting en een oudedagsvoorziening; of
  • premievrij aanhouden in de bv.

Afkoop of omzetting van het pensioen in een oudedagsvoorziening in de bv vindt plaats tegen fiscale waarde. Dat betekent dat de pensioenaanspraak eerst zodanig wordt verlaagd dat de commerciële waarde gelijk is aan de fiscale waarde. Deze afstempeling vindt fiscaal geruisloos plaats. De partner van de dga moet instemmen met afkoop of omzetting. Daarbij komt dat voor afkoop en omzetting in een oudedagsvoorziening de belastingdienst korting geeft. De omvang van de korting neemt per jaar af. Vanaf 2020 geeft de belastingdienst geen korting meer. Het is financieel dus interessant om zo vroeg mogelijk de keuze te maken voor afkoop of omzetting.

Maar voor het nemen van een juiste beslissing speelt er meer dan de korting. Door premievrij maken, eventueel gevolgd door afstempelen en afkopen of omzetten nemen de aanspraken op ouderdoms- en nabestaandenpensioen sterk af. Het is zaak dat de dga en zijn partner zodanig worden geadviseerd dat zij een bewuste en passende keuze kunnen maken en een goed beeld hebben van hun oudedags- en nabestaandenvoorziening.

Uiteraard kunt u daarvoor contact met ons opnemen en kunnen onze pensioenadviseurs dat met u (en eventueel uw accountant) bespreken.

Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, of wilt u een advies van andere aard, dan kunt u ons bellen: 0223 68 87 88. U kunt ons ook mailen, [email protected]. Eén van onze adviseurs neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

De Jong maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Instellingen