Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Met diverse keuzemogelijkheden is een arbeidsongeschiktheidsverzekering geen eenvoudig product. Elke mogelijkheid vereist de juiste keuze. Want stel nu dat u onverhoopt arbeidsongeschikt raakt, welke verzekering dekt u dan precies?

Een analyse

Gebaseerd op uw persoonlijke situatie

Voordat De Jong u een verzekering aanbiedt, vindt er eerste een analyse van uw persoonlijke situatie plaats. Er ontstaat een totaalbeeld door het in kaart brengen van diverse factoren. Deze analyse is zowel in het belang van u en uw gezin als van uw bedrijf. Met dit beeld wordt voor ons de basis gevormd voor de vraag of specifieke risico’s acceptabel zijn of niet.

Onderhandelen

Voor u het allerbeste

Sommige verzekeringsmaatschappijen voeren additionele bepalingen door. Dit kan gerelateerd zijn aan bijvoorbeeld uw gezondheidssituatie die gewijzigd is. De Jong onderhandelt namens u over deze bepalingen met de betreffende verzekeringsmaatschappij. Kortom, we zorgen ervoor dat u letterlijk en figuurlijk van het allerbeste verzekerd bent.

Financiële analyse

Bij de realisatie van de juiste arbeidsongeschiktheidsverzekering is inzicht in uw financiële situatie belangrijk voor zowel u en uw gezin als uw bedrijf. Uiteraard bent u altijd degene die uiteindelijk beslist, maar een goede en juiste financiële analyse helpt u daarbij.

Wat is uw eigen risico?

Hoelang kunt u, gebaseerd op uw eigen financiën, een mogelijk inkomstengemis opvangen;

Koppeling aan uw inkomen?

Is het belangrijk voor u dat u met een inkomensstijging in de onderneming ook de verzekeringssom kunt aanpassen. Deze zal hoger zijn als u en uw onderneming meer inkomensafhankelijk worden. Of juist lager in het geval u meer eigen vermogen opgebouwd heeft;

Een volledige AOV?

Is het zo dat u bij arbeidsongeschiktheid alleen een vergoeding wilt als u uw huidige werkzaamheden niet meer uit kunt oefenen? Of wilt u alleen een vergoeding wanneer u helemaal niet meer kunt werken, in welk beroep dan ook;

Duur van de AOV-periode?

Wanneer u arbeidsongeschikt raakt, wilt u dan voor een specifieke periode, bijvoorbeeld een aantal maanden of jaren, een vergoeding ontvangen, of wilt u een vergoeding ontvangen zolang u arbeidsongeschikt bent? Zelfs mogelijk tot uw pensioengerechtigde leeftijd?

Een reëel risico op arbeidsongeschiktheid

Er bestaat een reëel risico op arbeidsongeschiktheid. Daarom is het belangrijk om hier op tijd over na te denken. Er zijn nagenoeg geen wettelijke voorzieningen namelijk, voor ondernemers, mensen in vrije beroepen, grootaandeelhouders en directeuren. Door ziekte of ongeval kan echter iedereen arbeidsongeschikt raken.

Ondernemers

Minimale bescherming voor ondernemers

Er is een uitgebreide inkomensbescherming voor werknemers die arbeidsongeschikt raken. Dit is niet het geval voor ondernemers. Doorgaans rest alleen de bijstand voor ondernemers die zelf geen voorzieningen hebben getroffen.

Arbeidsvermogen

Ook cruciaal voor de onderneming

Veelal maakt het inkomen van ondernemers een groot deel uit van het inkomen van het gezin. Dit gezinsinkomen valt weg op het moment van arbeidsongeschiktheid. Daar komt dan bij, zeker wanneer er sprake is van kleine ondernemingen, dat het vermogen uit arbeid van de ondernemer ook essentieel is voor de ondernemingsinkomsten zelf. Door de arbeidsongeschiktheid kan dan de continuïteit van de onderneming zelf in gevaar komen.

Uw gezondheidsverklaring

Uw gezondheidsverklaring maakt een belangrijk deel uit van de totstandkoming van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ongeacht de vorm van deze verklaring, is het altijd van belang dat u de vragen naar eer en geweten beantwoordt. Als u dit niet doet, dan loopt u het risico dat uw verzekeraar na ontdekking eenzijdig de verzekering annuleert, of in het geval van arbeidsongeschiktheid geen vergoeding verstrekt na controle.

Protocol Verzekeringskeuringen

Het Protocol Verzekeringskeuringen is door onder meer het Verbond van Verzekeraars opgesteld. Dit Protocol is van toepassing op de keuring in relatie tot het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Onder deze keuring vallen vragen over uw gezondheidssituatie en de verrichting van een medisch onderzoek.

Middels dit Protocol heeft de verzekeraar de volgende opties ter beoordeling van het arbeidsongeschiktheidsrisico:
 

  • Vragenlijst gezondheidssituatie
  • Toelichting vragen aan de verzekerde
  • Een bloedonderzoek
  • Een medisch onderzoek

Opvragen medische informatie

Het Protocol Verzekeringskeuringen geeft aan dat de verzekeraar altijd vooraf moet informeren over zowel het doel als de inhoud van de beoogde keuring. Deze informatie moet de procedure toelichten en eveneens uw rechten en plichten. Daarnaast zal ook uw keuringsarts u altijd vooraf moeten informeren over wat de opdracht precies inhoudt en wat de aard ervan is.

Ook kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen een keuring volgens het Protocol Verzekeringskeuringen. Mocht uw bezwaar niet naar tevredenheid afgewikkeld worden, dan kunt u hierover een klacht indienen. Dit kan bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Zodra u bezwaar heeft gemaakt, zal de keuring opgeschort worden in afwachting van uw bezwaarafhandeling. Het indienen van uw klacht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening heeft dezelfde opschortende werking. Gedurende de periode dat uw klacht of bezwaar lopende is, bent u niet verplicht tot keuringsdeelname.

De medisch adviseur en uw dossier

De medisch adviseur adviseert de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. De medisch adviseur, de arts, zal de verzekeraar adviseren over de medische factoren van uw aanvraag. Mede door het advies van de medisch adviseur zal de verzekeraar beslissen of er een arbeidsongeschiktheidsverzekering met u afgesloten wordt.

De medisch adviseur verzamelt hierbij medische informatie over uw gezondheidssituatie en zal hier een medisch dossier voor opstellen. U heeft te allen tijde recht om dit medisch dossier in te zien en om een kopie te ontvangen. Mocht blijken dat er fouten in uw medisch dossier staan, dan kunt u een correctie van deze fouten verlangen. Daarnaast heeft u recht om een kopie te ontvangen van de adviezen die aan de verzekeraar worden gegeven door de medisch adviseur.

De Jong maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Instellingen